КОТЕЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

ЗДОРОВ’Я ГРОМАДИ КОТЕЛЕВЩИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОЖНОГО ІЗ НАС

51071545

Останнім часом в районі особливо велика увага при­діляється розвитку медичної галузі. Під час обговорен­ня на Котелевщині проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організа­ції влади в Україні у рамках виконання завдань Прези­дента України Віктора Януковича, від людей надходило чимало питань і припозицій щодо покращення медич­ного обслуговування, якості лікувальних послуг. Саме це і спонукало наших медиків ініціювати створення в районі громадської організації «Здоров’я громади Ко­те левщини». Головою її правління обрано Валерія Яко­вича ПИШНЯКА, головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. Тож саме з ним говоримо про основні цілі діяльності новоствореної громадської організації:
- Наше головне завдан­ня — підвищення рівня медичного обслуговування населення району. Щоб у медичних закладах Котелевщини люди отримували якісну, сучасну і надійну допомогу. Для цього, зви­чайно, потрібні кошти. Че­рез нашу громадську орга­нізацію «Здоров’я громади Котелевщини» ми зможе­мо збирати і акумулювати кошти виключно на дані потреби.
-  Йдеться про благо­дійні внески?
- Безумовно. Вносити їх можуть як окремі фізич­ні особи, так і юридичні. До речі, першою приклад благочинності подала голо­ва райдержадміністрації Т.М. Корост, яка внесла на рахунок громадської орга­нізації 1000 гривень влас­них коштів.
Члени організації сплачуватимуть щомісячні членські внески у розмірі 5 гривень.
- Хто може стати чле­ном організації?
- Всі бажаючі громадя­ни, які досягли 18-річного віку. Можна вступати до організації цілими колек­тивами. Так, усі праців­ники Центру первинної медико-санітарної допомо­ги стали першими членами громадської організації.
- Хто входить до скла­ду правління, яке ви очо­люєте?
- Юрист центральної райлікарні Ірина Калішенко, головний бухгалтер
ЦПМСД Марина Гаврилко, завідуючий об’єднаним хірургічно-гінекологічним
відділенням Михайло Старокожко та представник громадськості вчитель Котелевської ЗОШ № 4 Валентина Саєнко.
- На що, в першу чергу, будуть використані зібрані
організацією кошти?

На створення повно­цінного реанімаційного відділення райлікарні. Потреба у ньому сьогодні надзвичайно велика. Чи­мало людей страждають у дорожньо-транспортних пригодах, значно «помо­лодшали» інсульти, гіпер­тонічні кризи і т.д. Тобто, все частіше трапляються випадки, коли пацієнт по­требує невідкладної спеці­алізованої реанімаційної допомоги у перші хвилини і години виникнення кри­тичного стану. Щоб нада­вати таку допомогу, необ­хідне сучасне дороге облад­нання. Бюджетних коштів на це не вистачає, тому ми сподіваємося на небайдужість котелевців та їх під­тримку.
Перераховувати благо­дійні внески можна на ра­хунок №26006054611552 у Полтавському ГРУ «ПриватБанку», МФО 331401, код 38973134
Ці реквізити містяться на стенді у Котелевському відділенні ПриватБанку. Внести благодійний платіж можна як безпосередньо через касу відділення, так і перерахунком банківською карткою через термінал. За бажанням благодійника, можна робити щомісячні внески, які перераховува­тимуться із його картки ав­томатично. Для цього слід звернутися до будь-якого співробітника банку.
- Якщо вдасться зібра­ти кошти і створити реані­маційне відділення, які по­дальші плани організації?
- Плани в нас єдині — розвиток медичної галузі району. І всі зусилля спря­мовуватимемо виключно на це. Роботи дуже бага­то як у райлікарні, так і в сільських закладах охо­рони здоров’я. І лише за спільної підтримки грома­ди Котелевщини зможемо досягти бажаних результа­тів.

Коментарі зачинено.